Zatrzaśnik AZ 018T
Budowa zatrzaśnika Staranne podpięcie zatrzaśnika Zabezpieczenie zapadki głównej zatrzaśnika
Cena 37 zł

dostawa:  Gratis - min 3 szt producent:  Protekt
Opis produktu:

Zatrzaśnik AZ 018T - należy do typu zatrzaśników rozłącznych. Posiada on blokadę typu "twist lock" (podwójna blokada). Kształt zatrzaśnika jest podobny do literki "D" co sprawia że łatwo się mocuje do elementów stałych.

Informacje ogólne:

- otwarcie - 27mm

- materiał - stal ocynkowana

- waga - 220g

- wymiary - 125 x 80 mm

- wytrzymałość statyczna - 20 kN

 

PODSTAWOWE ZASADY PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA ZATRZAŚNIKA:

- przed każdym zastosowaniem zatrzaśnika należy dokonać dokładnych oględzin wszystkich części składowych (konstrukcji nośnej, zapadki głównej, mechanizmu blokującego) pod względem uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych. Oględzin i sprawdzenia dokonuje osoba użytkująca zatrzaśnik. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń urządzenia należy wycofać z użytkowania. Zatrzaśnik również należy wycofać z użytkowania i przesłać do producenta w celu oceny dalszej przydatności do użytkowania jeżeli powstaną jakiekolwiek wątpliwości co do poprawnego stanu urządzenia.

- zatrzaśniki z ręczną blokadą zapadki głównej (nie posiadające automatycznej blokady) np. zatrzaśniki z nakrętką blokującą mogą być zastosowane tylko wtedy jeżeli użytkownik nie misi wielokrotnie dołączać i odłączać zatrzaśnika podczas pracy

- podczas użytkowania należy chronić zatrzaśnik przed kontaktem z rozpuszczalnikami, kwasami i zasadami, otwartym płomieniem, odpryskami gorących matali i przedmiotami o ostrych krawędziach. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do warunków, w których ma być zastosowany zatrzaśnik należy zwrócić się do producenta w celu określenia możliwości zastosowania urządzenia w tych warunkach

- punkt konstrukcji stałej, do którego dołączony jest system powstrzymywania spadania, w skład którego wchodzi zatrzaśnik powinien znajdować się nad miejscem pracy i mieć wytrzymałość statyczną min. 10 kN. Zalecane jest stosowanie oznaczonych i certyfikowanych punktów konstrukcji stałej zgodnych z PN-EN 795.

- punkt konstrukcji stałej musi mieć kształt i budowę uniemożliwiającą odłączenie się zatrzaśnika lub jego uszkodzenie

- należy bezwzględnie pamiętać o zabezpieczeniu zapadki głównej mechanizmem blokującym

- gwarancja prawidłowego działania zapadki głównej jest okresowe smarowania części ruchomych zatrzaśnika olejem silnikowym lub o podobnych właściwościach

- zawsze należy uwzględnić długość zatrzaśnika w systemie chroniącym przed upadkiem z wysokości ponieważ wpływa ona na długość drogi powstrzymania upadku

- należy zwrócić uwagę na niektóre elementy połączone z zatrzaśnikiem, mogące wpłynąć na zmniejszenie jego wytrzymałości, np. łączenie zatrzaśnika z szerokimi pasami

 

OKRES UŻYTKOWANIA:

Zatrzaśnik można użytkować przez 5 lat licząc od daty pierwszego wydania zatrzaśnika do użytkowania. Po 5 latach zatrzaśnik należy wycofać z użytkowania i poddać kasacji (dokonać fizycznego zniszczenia).

Wycofania z użytkowania wraz z potwierdzeniem w Karcie Użytkowania dokonuje osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny.

Główne  zasady użytkowania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości:

- indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania

- indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.

- należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować w przypaku wystąpienia takiej potrzeby

- zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta

- jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego do tego przedstawiciela

- indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem

- indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę

- przed użyciem upewnij się czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem współpracują ze sobą prawidłowo. Okresowo sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich przypadkowego rozluźnienia lub rozłączenia

- zabronione jest stosowanie zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek składnika sprzętu jest zakłócane przez działanie innego

- przed każdym użyciem indywidualnego sprzętu ochronnego należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego działania

- podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek uszkodzenia, nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę w poszczególnych urządzeniach:

- w szelkach bezpieczeństwa i pasach do nadawania pozycji na klamry , elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, taśmy, szwy, szlufki;

- w amortyzatorach bezpieczeństwa na pętle zaczepowe, taśmę, szwy, obudowę, łączniki;

- w linkach i prowadnicach włókienniczych na linę, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne, zaploty;

- w linkach i prowadnicach stalowych na linę, druty, zaciski, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne;

- w urządzeniach samohamownych na linę lub taśmę, prawidłowe działanie zwijacza i mechanizmu blokującego, obudowę, amortyzator, łączniki;

- w urządzeniach samozaciskowych na korpus urządzenia, prawidłowe przesuwanie się po prowadnicy, działanie mechanizmu blokującego, rolki, śruby i nity, łączniki, amortyzator bezpieczeństwa;

- w łącznikach (zatrzaśnikach) na korpus nośny, nitowanie, zapadkę główną, działanie mechanizmu blokującego

- przynajmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania w celu wykonania dokładnego przeglądu okresowego. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy za przeglądy okresowe sprzętu ochronnego i przeszkoloną w tym zakresie. Przeglądy okresowe mogą być wykonywane także przez producenta sprzętu albo osobę lub firmę upoważnioną przez producenta. Należy sprawdzić dokładnie wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek uszkodzenia, nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie (patrz poprzedni punkt). W niektórych przypadkach jeżeli sprzęt ochronny ma skomplikowaną i złożoną konstrukcję jak np. urządzenia samohamowne, przeglądy okresowe mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przeglądu okresowego zostanie określona data następnego przeglądu

- regularne przeglądy okresowe są zasadniczą sprawą jeżeli chodzi o stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które zależy od pełnej sprawności i trwałości sprzętu

- podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność wszystkich oznaczeń sprzętu ochronnego (cecha danego urządzenia)

- wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny , data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika, informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy , w którym dany sprzęt jest użytkowany . Kartę wypełnia osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny . Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkowania

- jeżeli sprzęt jest sprzedawany poza obszar kraju swojego pochodzenia, dostawca sprzętu musi wyposażyć sprzęt w instrukcją użytkowania, konserwacji oraz informacje dotyczące przeglądów okresowych i napraw sprzętu w języku obowiązującym w kraju, w którym sprzęt będzie użytkowany

- indywidualny sprzęt ochronny musi być natychmiast wycofany z użytkowania jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do stanu sprzętu lub jego poprawnego działania. Ponowne wprowadzenie sprzętu do użytkowania może nastąpić po przeprowadzeniu szczegółowego przeglądu przez producenta sprzętu i wyrażeniu jego pisemnej zgody na ponowne użycie sprzętu

- indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania i poddany kasacji(zostać trwale zniszczony) jeżeli brał udział w powstrzymaniu spadania

- tylko szelki bezpieczeństwa (zgodne z PN-EN 361) są jedynym dopuszczalnym urządzeniem służącym do utrzymywania ciała w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości. System chroniący przed upadkiem z wysokości można dołączać wyłącznie do punktów (klamer , pętli) zaczepowych szelek bezpieczeństwa

- punkt (urządzenie) kotwiczenia sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości powinien mieć stabilną konstrukcję i położenie ograniczające możliwość wystąpienia upadku oraz minimalizujące długość swobodnego spadku. Punkt kotwiczenia sprzętu powinien znajdować się powyżej stanowiska pracy użytkownika . Kształt i konstrukcja punktu kotwiczenia sprzętu musi zapewnić trwałe połączenie sprzętu i nie może doprowadzić do jego przypadkowego rozłączenia. Zalecane jest stosowanie certyfikowanych i oznaczonych punktów kotwiczenia sprzętu zgodnych z PN-EN 795

- obowiązkowo należy sprawdzić wolną przestrzeń pod stanowiskiem pracy, na którym będziemy używać indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w celu uniknięcia uderzenia w obiekty lub niższą płaszczyznę podczas powstrzymywania upadku. Wartość wymaganej wolnej przestrzeni pod miejscem pracy należy sprawdzić w instrukcji użytkowania sprzętu ochronnego, który zamierzamy zastosować

- podczas użytkowania sprzętu należy zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczne zjawiska wpływające na działanie sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, a w szczególności na:

- zapętlanie i przesuwanie się lin na ostrych krawędziach,

- upadki wahadłowe,

- przewodnictwo prądu,

- jakiekolwiek uszkodzenia jak przecięcia, przetarcia, korozja,

- oddziaływanie skrajnych temperatur,

- negatywne oddziaływanie czynników klimatycznych,

- działanie chemikaliów,

- indywidualny sprzęt ochronny musi być transportowany w opakowaniach chroniących go przed uszkodzeniem czy zamoczeniem, np. w torbach wykonanych z tkaniny impregnowanej lub w stalowych lub plastikowych walizkach lub skrzynkach

- indywidualny sprzęt ochronny należy czyścić i dezynfekować, tak aby nie uszkodzić materiału (surowca) z którego wykonane jest urządzenie. Do materiałów włókienniczych (taśmy , liny) należy używać środków czyszczących do delikatnych tkanin. Można czyścić ręcznie lub prać w pralce. Należy dokładnie wypłukać. Części wykonane z tworzyw sztucznych należy myć tylko w wodzie. Zamoczony podczas czyszczenia lub w trakcie użytkowania sprzęt należy dokładnie wysuszyć w warunkach naturalnych, z dala od źródeł ciepła. Części i mechanizmy metalowe (sprężyny, zawiasy, zapadki itp.) mogą być okresowo lekko nasmarowane w celu poprawienia ich działania

- indywidualny sprzęt ochronny powinien być przechowywany luźno zapakowany , w dobrze wentylowanych suchych pomieszczeniach, zabezpieczony przed działaniem światła, promieniowaniem UV , zapyleniem, ostrymi przedmiotami, skrajnymi temperaturami oraz żrącymi substancjami

- stosowanie amortyzatora bezpieczeństwa w połączeniu z innymi wybranymi elementami sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości musi być zgodne z odpowiednimi przepisami i instrukcjami użytkowania sprzętu oraz obowiązującymi normami:

- PN-EN 361- dla szelek bezpieczeństwa;

- PN-EN 353-1, PN-EN 353-2, PN-EN 354, PN-EN 360, PN-EN 362 – dla systemów powstrzymywania spadania

- PN-EN 795 – dla punktów kotwiczenia sprzętu (punktów konstrukcji stałej)