Linka bezpieczeństwa regulowana LB 100 HV w jaskrawym kolorze
Zatrzaśnik AZ 002 Zatrzaśnik AZ 022 Uwaga Zabrania się Linka bezpieczeństwa  LB 100 HV jako linka opasująca Linka bezpieczeństwa LB 100 HV jako podzespół amortyzująco-łączący Linka bezpieczeństwa kolor pomarańczowy
Cena 99 zł

dostawa:  Gratis - min 3 szt producent:  Protekt


Opis produktu:

Regulowana linka bezpieczeństwa LB 100 HV wyposażona jest w dwa zatrzaśniki nierozłączne. Pierwszy z nich to AZ 002 otwiera się na szerokość 18mm jest zrobiony ze stali i pokryty warstwą chromu. Natomiast drugi zatrzaśnik to AZ 022 jest zrobiony ze stali galwanizowanej i zabezpieczony przed korozją. Sama linka zrobiona jest z liny rdzeniowej w oplocie, jej grubość to 12mm. Całość idealnie składa się na sprzęt który ma nam zapewnić bezpieczeństwo zdrowia a nawet życia.

W skład linki wchodzi:

- uniwersalna linka bezpieczeństwa LB 100 HV z regulacją długości

- zatrzaśnik AZ 002 zrobiony ze stali i pokryty powłoką chromu

- zatrzaśnik AZ 022 zrobiony ze stali galwanizowanej zabezpieczony przed korozją

UWAGA!!

Zatrzaśniki sprzedawane są wyłącznie wmontowane w sprzęt.

 

Zakładanie linki bezpieczeństwa jako podzespołu łącząco-amortyzującego (PN-EN 354):

1. Jeden zatrzask linki należy dołączyć do wybranego punktu konstrukcji o wytrzymałości min.10kN.

2. Drugi zatrzask podłączyć do amortyzatora bezpieczeństwa

3.Powstały w ten sposób podzespół łącząco-amortyzujący należy dołączyć bezpośrednio do przedniej lub tylnej klamry zaczepowej szelek bezpieczeństwa

UWAGA!
- PUNKT KONSTRUKCJI STAŁEJ, DO KTÓREGO DOŁĄCZONYJEST PODZESPÓŁ ŁĄCZĄCO-AMORTYZUJĄCY, POWINIEN ZNAJDOWAĆ SIĘ NAD MIEJSCEM PRACY, A JEGO KSZTAŁT I BUDOWA POWINNY UNIEMOŻLIWIĆ SAMOISTNE ZSUNIĘCIE LUB ODŁĄCZENIE SIĘ PODZESPOŁU
- MINIMALNA WYTRZYMAŁOŚĆ STATYCZNA PUNKTU KONSTRUKCJI STAŁEJ POWINNA WYNOSIĆ MINIMUN10 kN
- MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PODZESPOŁU ŁĄCZĄCO-AMORTYZUJCEGO, SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z LINKI BEZPIECZEŃSTWA , AMORTYZATORA, ŁĄCZNIKÓW NIE MOŻE BYĆ DŁUŻSZA NIŻ 2 M.

(ZGODNIE Z PN-EN354 I PN-EN 355)

Zakładnie linki bezpieczeństwa  jako linki opasującej (PN-EN 358)

1. Jeden zatrzaśnik linki należy zapiąć do wybranej klamry bocznej pasa monterskiego lub pasa biodrowego szelek bezpieczeństwa, zgodnego z PN-EN358

2. Przełożyć linke dookoła konstrukcji i zapiąć jej drugi zatrzaśnik do wolnej klamry bocznej pasa

3. Przy pomocy klamry regulacyjnej dostosować długość linki opasującej tak, aby uzyskać stabilną pozycje pracy. Długość i naprężenie linki powinny być dobrane tak, aby ograniczyć drogę swobodnego spadku maksymalnie do 0,6m.

ZABRANIA SIĘ:

- dołączać zatrzaśników do tej samej klamry bocznej pasa

- dołączać jeden zatrzaśnik linki do klamry bocznej pasa, a drugi zatrzaśnik do punktu konstrukcji stałej

- dołączać jeden zatrzaśnik linki do klamry bocznej pasa, a drugi zapinać na lince

OKRES UŻYTKOWANIA:

Linkę bezpieczeństwa można użytkować przez 5 lat licząc od daty pierwszego wydania linki do użytkowania. Po 5 latach linkę należy wycofać z użytkowania i poddać kasacji (dokonać fizycznego zniszczenia).

Wycofania z użytkowania wraz z potwierdzeniem w Karcie Użytkowania dokonuje osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny.

 

GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI:

- indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.

- należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

- zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.

- jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego do tego przedstawiciela.

- indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.

- przed użyciem upewnij się czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem

- współpracują ze sobą prawidłowo. Okresowo sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich przypadkowego rozluźnienia lub rozłączenia.

- zabronione jest stosowanie zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek składnika sprzętu jest zakłócane przez działanie innego.

- przed każdym użyciem indywidualnego sprzętu ochronnego należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego działania.

- podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek uszkodzenia, nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę w poszczególnych urządzeniach:

- w szelkach bezpieczeństwa i pasach do nadawania pozycji na klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, taśmy, szwy, szlufki;

- w amortyzatorach bezpieczeństwa na pętle zaczepowe, taśmę, szwy, obudowę, łączniki;

- w linkach i prowadnicach włókienniczych na linę, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne, zaploty;

- w linkach i prowadnicach stalowych na linę, druty, zaciski, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne;

- w urządzeniach samohamownych na linę lub taśmę, prawidłowe działanie zwijacza i mechanizmu blokującego,

obudowę, amortyzator, łączniki;

- w urządzeniach samozaciskowych na korpus urządzenia, prawidłowe przesuwanie się po prowadnicy, działanie mechanizmu blokującego, rolki, śruby i nity, łączniki, amortyzator bezpieczeństwa;

- w łącznikach (zatrzaskach) na korpus nośny, nitowanie, zapadkę główną, działanie mechanizmu blokującego.

- przynajmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania w celu wykonania dokładnego przeglądu okresowego. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy za przeglądy okresowe sprzętu ochronnego i przeszkoloną w tym zakresie.  Przeglądy okresowe mogą być wykonywane także przez producenta sprzętu albo osobę lub firmę upoważnioną przez producenta. Należy sprawdzić dokładnie  wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną

uwagę na jakiekolwiek  uszkodzenia, nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie (patrz poprzedni punkt).

W niektórych przypadkach jeżeli sprzęt ochronny ma skomplikowaną i złożoną konstrukcję jak np. urządzenia samohamowne, przeglądy okresowe mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przeglądu okresowego zostanie określona data następnego przeglądu.

- regularne przeglądy okresowe są zasadniczą sprawą jeżeli chodzi o stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które zależy od pełnej sprawności i trwałości sprzętu.

- podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność wszystkich oznaczeń sprzętu ochronnego (cecha danego urządzenia).

- wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika, informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę wypełnia osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy  za sprzęt ochronny. Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkowania.

- jeżeli sprzęt jest sprzedawany poza obszar kraju swojego pochodzenia, dostawca sprzętu musi wyposażyć sprzęt w instrukcją użytkowania, konserwacji oraz informacje dotyczące przeglądów okresowych i napraw sprzętu w języku obowiązującym w kraju, w którym sprzęt będzie użytkowany.

- indywidualny sprzęt ochronny musi być natychmiast wycofany z użytkowania jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do stanu sprzętu lub jego poprawnego działania. Ponowne wprowadzenie sprzętu do użytkowania może nastąpić po przeprowadzeniu szczegółowego przeglądu przez producenta sprzętu i wyrażeniu jego pisemnej zgody na ponowne użycie sprzętu.

- indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania i poddany kasacji (musi zostać trwale zniszczony) jeżeli brał udział w powstrzymaniu spadania.

- tylko szelki bezpieczeństwa zgodne z PN-EN 361 są jedynym dopuszczalnym urządzeniem służącym do utrzymywania ciała w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości.

- system chroniący przed upadkiem z wysokości można dołączać wyłącznie do punktów (klamer, pętli) zaczepowych szelek bezpieczeństwa oznaczonych dużą literą "A". Oznaczenie typu "A/2" lub połowa litery "A" oznacza konieczność połączenia jednocześnie dwóch, tak samo oznaczonych punktów zaczepowych. Zabronione jest dołączanie systemu chroniącego do pojedynczego punktu (klamry, pętli) zaczepowego oznaczonego "A/2" lub połowa litery "A”

- punkt (urządzenie) kotwiczenia sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości powinien mieć stabilną konstrukcję i położenie ograniczające możliwość wystąpienia upadku oraz minimalizujące długość swobodnego spadku.  Punkt kotwiczenia sprzętu powinien znajdować się powyżej stanowiska pracy użytkownika . Kształt i konstrukcja punktu kotwiczenia sprzętu musi zapewnić trwałe połączenie sprzętu i nie może doprowadzić do jego przypadkowego rozłączenia. Zalecane jest stosowanie certyfikowanych i oznaczonych punktów kotwiczenia sprzętu zgodnych z PN-EN 795.

- obowiązkowo należy sprawdzić wolną przestrzeń pod stanowiskiem pracy, na którym będziemy używać indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w celu uniknięcia uderzenia w obiekty lub niższą płaszczyznę podczas powstrzymywania upadku. Wartość wymaganej wolnej przestrzeni pod miejscem pracy należy sprawdzić w instrukcji użytkowania sprzętu ochronnego, który zamierzamy zastosować.

- podczas użytkowania sprzętu należy zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczne zjawiska wpływające na działanie sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, a w szczególności na:

- zapętlanie i przesuwanie się lin na ostrych krawędziach;  - upadki wahadłowe;  - przewodnictwo prądu;

- jakiekolwiek uszkodzenia jak przecięcia, przetarcia, korozja;  - oddziaływanie skrajnych temperatur;

- negatywne oddziaływanie czynników klimatycznych;  - działanie chemikaliów.

- indywidualny sprzęt ochronny musi być transportowany w opakowaniach chroniących go przed uszkodzeniem czy zamoczeniem, np. w torbach wykonanych z tkaniny impregnowanej lub w stalowych lub plastikowych walizkach lub skrzynkach.

- sprzęt ochronny należy czyścić i dezynfekować, tak aby nie uszkodzić materiału (surowca) z którego wykonane jest urządzenie . Do materiałów włókienniczych (taśmy, liny) należy używać środków czyszczących  do delikatnych tkanin. Można czyścić ręcznie lub prać w pralce. Należy dokładnie wypłukać. Części wykonane z tworzyw sztucznych należy myć tylko w wodzie. Zamoczony podczas czyszczenia lub w trakcie użytkowania sprzęt należy dokładnie wysuszyć w warunkach naturalnych, z dala od źródeł ciepła. Części i mechanizmy metalowe (sprężyny, zawiasy, zapadki itp.) mogą być okresowo lekko nasmarowane w celu poprawienia ich działania.

- indywidualny sprzęt ochronny powinien być przechowywany luźno zapakowany, w dobrze wentylowanych suchych pomieszczeniach, zabezpieczony przed działaniem światła, promieniowaniem UV, zapyleniem, ostrymi przedmiotami, skrajnymi temperaturami  oraz żrącymi substancjami