Urzadzenie samohamowne WR100
Przykład WR100 Budowa WR100 Dołączanie do szelek bezpieczeństwa Dołączanie do punktu konstrukcji stałej Wymagania Zatrzaśnik AZ 002AS
Cena 611 zł

dostawa:  Gratis - min 3 szt producent:  Protekt
Opis produktu:

Urządzenie samohamowne WR 100 wraz z nierozłącznym zatrzaśnikiem AZ 002AS. Wyposażone jest w rozwijaną taśmę poliestrowo-kevlarową o szerokości 17mm.

Mechanizm blokujący w obudowie kompozytowej. Urządzenie samohamowne WR 100 przeznaczone do prac wymagających znacznego przemieszczenia w stosunku do punktu zaczepienia. Dodatkowo do urządzenia nie trzeba stosować amortyzatora co jest dużym atutem.

Urządzenie samohamowne CR 300 jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości zgodnym z normą EN 360.

Badane dla maksymalnej masy użytkownika 140 kg.

 

DOŁĄCZANIE URZĄDZENIA SAMOHAMOWNEGO DO PUNKTU KONSTRUKCJI STAŁEJ

Urządzenie musi być dołączone do punktu konstrukcji stałej (punktu zaczepowego) przez uchwyt mocujący przy pomocy certyfikowanego łącznika (urządzenia zaczepowego) zgodnego z EN 362 lub EN 795. Punkt konstrukcji stałej powinien znajdować się ponad użytkownikiem i mieć wytrzymałość statyczną min. 10 kN. Kształt i konstrukcja punktu konstrukcji stałej musi uniemożliwić samoistne odłączenie lub zsunięcie się urządzenia. Zaleca się stosowanie oznaczonych i certyfikowanych punktów konstrukcji stałej zgodnych z EN 795.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIEJSCA PRACY

Punkt konstrukcji stałej, do którego dołączone jest urządzenie samohamowne, powinien znajdować się ponad użytkownikiem. Jeżeli urządzenie samohamowne jest zamocowane w linii pionowej nad użytkownikiem, minimalna wymagana wolna przestrzeń pod stanowiskiem (poziomem) pracy musi wynosić 1,5 m. Kiedy linka robocza urządzenia samohamownego odchylona jest od linii pionowej może nastąpić efekt wahadła. Aby uniknąć zagrożenia związanego z tym efektem, należy zwrócić uwagę aby odchylenie linki roboczej urządzenia od pionu nie nigdy przekraczało 40°. W takim przypadku użytkownik może przemieszczać się w poziomie na odległość "I" nie większą niż 1/2 "v". Wtedy minimalna wymagana wolna przestrzeń pod pod stanowiskiem (poziomem) pracy musi wynosić 1,5 m + odległość "I".

STOSOWANIE URZĄDZENIA CR200 W POZIOMIE. POUCZENIU Z LINKA AZ800

Urządzenia samohamowne CR200 w połączeniu z linką do prac na dachu AZ 800 zostały przebadane i dopuszczone stosowania w poziomie oraz upadku poza krawędź zgodnie z Dyrektywą PPE 89/686/EEC +

CNB/P/11.060. Taki zestaw może być stosowany przy krawędziach takich jak: stalowe profile walcowane, drewniane belki, zaokrąglone parapety. W celu zastosowania urządzenia CR200 w połączeniu z linką AZ800 należy zaznajomić się i postępować zgodnie z instrukcją użytkowania linki AZ800.

DOŁĄCZANIE LINKI ROBOCZEJ URZĄDZENIA SAMOHAMOWNEGO DO SZELEK BEZPIECZEŃSTWA

• Zatrzaśnik linki roboczej urządzenia należy dołączyć do przedniego lub tylnego punktu (klamry) zaczepowego szelek bezpieczeństwa zgodnych z EN 361.

• Zawsze należy zabezpieczyć zapadkę zatrzaśnika przy pomocy mechanizmu blokującego.

OGLĘDZINY PRZED UŻYTKOWANIEM

Przed każdym zastosowaniem urządzenia należy dokonać dokładnych oględzin wszystkich części składowych (uchwytu i obudowy urządzenia, linki roboczej, zatrzaśnika) pod względem uszkodzeń mechanicznych, chemicznych i termicznych. Należy również sprawdzić działanie mechanizmu zwijająco-hamującego, poprzez dynamiczne pociągnięcie za linkę roboczą. Linka powinna się zablokować, a po zwolnieniu chwytu, powinna zostać swobodnie zwinięta (wciągnięta) przez urządzenie. Oględzin i sprawdzenia dokonuje osoba użytkująca urządzenie.

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości co do poprawnego stanu i działania urządzenia (np. brak blokowania lub nie zwijanie wyciągniętej linki) należy wycofać je natychmiast z użytkowania i przesłać do producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela w celu przeprowadzenia szczegółowego przeglądu i naprawy.

OKRES UŻYTKOWANIA

Nie ma wyznaczonego dopuszczalnego okresu użytkowania urządzenia samohamownego CR/WR 200 pod warunkiem terminowego wykonywania przeglądów okresowych. Nie wolno użytkować urządzenia bez przeprowadzonych przeglądów okresowych odnotowanych w karcie użytkowania.

PRZEGLADY OKRESOWE

Po każdych 12 miesiącach użytkowania urządzenie samohamowne CR/WR 200 należy wycofać z użytkowania i przesłać do producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela wcelu przeprowadzenia szczegółowego fabrycznego przeglądu okresowego.

Podczas przeglądu okresowego zostanie wyznaczony okres użytkowania urządzenia aż do następnego przeglądu okresowego. Nie wolno użytkować urządzenia po upłynięciu tego okresu bez przeprowadzeniu kolejnego przeglądu. Wszystkie informacje dotyczące przeglądu okresowego muszą być odnotowane w karcie użytkowania urządzenia. Przeglądy okresowe i wszelkie adnotacje dotyczące tych przeglądów mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

WYCOFANIE Z UŻYTKOWANIA

Urządzenie samohamowne CR/WR 200 musi być natychmiast wycofane z użytkowania:

- jeżeli wystąpią jakiekolwiek wątpliwości co do poprawnego stanu i działania.

- jeżeli urządzenie brało udział w powstrzymaniu upadku.

Urządzenie po wycofaniu z użytkowania należy przesłać do producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela w celu przeprowadzenia szczegółowego przeglądu i naprawy. Urządzenie można użyć ponownie po przeprowadzeniu przez producenta lub jego przedstawiciela szczegółowego przeglądu i naprawy urządzenia potwierdzonych przez nich pisemnie w karcie użytkowania urządzenia. Jakiekolwiek naprawy lub czynności serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela.

GŁÓWNE ZASADY UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

•indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego stosowania.

•indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może wpłynąć na bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

•indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.

•indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.

• przed użyciem upewnij się czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem współpracują ze sobą prawidłowo. Okresowo sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich przypadkowego rozluźnienia lub rozłączenia.

• zabronione jest stosowanie zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek składnika sprzętu jest zakłócane przez działanie innego.

•przed każdym użyciem indywidualnego sprzętu ochronnego należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu sprawdzenia jego stanu i poprawnego działania.

•podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek uszkodzenia, nadmierne zużycie, korozję,      przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić szczególną uwagę w poszczególnych urządzeniach:

■ w szelkach bezpieczeństwa i pasach do nadawania pozycji na klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry) zaczepowe, taśmy, szwy, szlufki;

■ w amortyzatorach bezpieczeństwa na pętle zaczepowe, taśmę, szwy, obudowę, łączniki;

■ w linkach i prowadnicach włókienniczych na linę, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne, zaploty;

■ w linkach i prowadnicach stalowych na linę, druty, zaciski, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne;

■ w urządzeniach samohamownych na linę lub taśmę, prawidłowe działanie zwijacza i mechanizmu blokującego, obudowę, amortyzator, łączniki;

■ w urządzeniach samozaciskowych na korpus urządzenia, prawidłowe przesuwanie się po prowadnicy, działanie mechanizmu blokującego, rolki, śruby i                nity, łączniki, amortyzator bezpieczeństwa;

■ włącznikach (zatrzaśnikach) na korpus nośny, nitowanie, zapadkę główną działanie mechanizmu blokującego.

• przynajmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania w celu wykonania dokładnego przeglądu okresowego. Przegląd okresowy może być wykonany przez osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy za przeglądy okresowe sprzętu ochronnego i przeszkoloną w tym zakresie. Przeglądy okresowe mogą być wykonywane także przez producenta sprzętu albo osobę lub firmę upoważnioną przez producenta. Należy sprawdzić dokładnie wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek uszkodzenia, nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie (patrz poprzedni punkt).

•regularne przeglądy okresowe są zasadniczą sprawą jeżeli chodzi o stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które zależy od pełnej sprawności i trwałości sprzętu.

•podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność wszystkich oznaczeń sprzętu ochronnego (cecha danego urządzenia). - wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do użytkowania, nazwa użytkownika, informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę wypełnia osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy za sprzęt ochronny. Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkowania.

Informacje ogólne

- jeżeli sprzęt jest sprzedawany poza obszar kraju swojego pochodzenia, dostawca sprzętu musi wyposażyć sprzęt w instrukcją użytkowania, konserwacji oraz informacje dotyczące przeglądów okresowych i napraw sprzętu w języku obowiązującym w kraju, w którym sprzęt będzie użytkowany.

- indywidualny sprzęt ochronny musi być natychmiast wycofany z użytkowania jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do stanu sprzętu lub jego poprawnego działania. Ponowne wprowadzenie sprzętu do użytkowania może nastąpić po przeprowadzeniu szczegółowego przeglądu przez producenta sprzętu i wyrażeniu jego pisemnej zgody na ponowne użycie sprzętu.

- indywidualny sprzęt ochronny musi być natychmiast wycofany z użytkowania i poddany kasacj lub innym procedurom określonym w instrukcji użytkowania jeżeli brał udział w powstrzymaniu spadania.

- tylko szelki bezpieczeństwa zgodne z EN 361 są jedynym dopuszczalnym urządzeniem służącym do utrzymywania ciała w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości.

- system chroniący przed upadkiem z wysokości można dołączać do punktów (klamer, pętli) zaczepowych szelek bezpieczeństwa oznaczonych dużą literą "A". Oznaczenie typu "AI2" lub połowa litery "A" oznacza konieczność połączenia jednocześnie dwóch, tak samo oznaczonych punktów zaczepowych. Zabronione jest dołączanie systemu chroniącego do pojedynczego punktu (klamry, pętli) zaczepowego oznaczonego

- punkt (urządzenie) kotwiczenia sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości powinien mieć stabilną konstrukcję i położenie ograniczające możliwość wystąpienia upadku oraz minimalizujące długość swobodnego spadku. Punkt kotwiczenia sprzętu powinien znajdować się powyżej stanowiska pracy użytkownika . Kształt i konstrukcja punktu kotwiczenia sprzętu musi zapewnić trwałe połączenie sprzętu i nie może doprowadzić do jego przypadkowego rozłączenia. Zalecane jest stosowanie certyfikowanych i oznaczonych punktów kotwiczenia sprzętu zgodnych z PN-EN 795.

- podczas użytkowania sprzętu należy zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczne zjawiska wpływające na działanie sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, a w szczególności na:

-zapętlanie i przesuwanie się lin na ostrych krawędziach,

- przewodnictwo prądu

- upadki wahadłowe,

- jakiekolwiek uszkodzenia jak przecięcia, przetarcia, korozja,

- oddziaływanie skrajnych temperatur,

-  negatywne oddziaływanie czynników klimatycznych,              

- działanie chemikaliów,

- indywidualny sprzęt ochronny musi być transportowany w opakowaniach chroniących go przed uszkodzeniem czy zamoczeniem, np. w torbach wykonanych z tkaniny impregnowanej lub w stalowych lub plastikowych walizkach lub skrzynkach.

- indywidualny sprzęt ochronny należy czyścić i dezynfekować tak aby nie uszkodzić materiału (surowca) z którego wykonane jest urządzenie. Do materiałów włókienniczych (taśmy, liny) należy używać środków czyszczących do delikatnych tkanin. Można czyścić ręcznie lub prać w pralce. Należy dokładnie wypłukać. Części wykonane z tworzyw sztucznych należy myć tylko w wodzie. Zamoczony podczas czyszczenia lub w trakcie użytkowania sprzęt należy dokładnie wysuszyć w warunkach naturalnych, z dala od źródeł ciepła. Części i mechanizmy metalowe (sprężyny, zawiasy, zapadki itp.) mogą być okresowo lekko nasmarowane w celu poprawienia ich działania, indywidualny sprzęt ochronny powinien być przechowywany luźno zapakowany, w dobrze wentylowanych suchych pomieszczeniach, zabezpieczony przed działaniem światła, promieniowaniem UV, zapyleniem, ostrymi przedmiotami, skrajnymi temperaturami oraz żrącymi substancjami.